Obecná bezpečnost

Nabízíme odborné poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Poskytování těchto služeb je možné buď jednorázově, na základě smlouvy o dílo, nebo dlouhodobě na základě smlouvy o poskytování služeb v oblasti BOZP.

Nabídka zahrnuje zejména:

Zpracování dokumentace 
 • Určení termínů lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců    
 • Směrnice o organizačním zajištění výchovy zaměstnanců k BOZP soubor profesních školení 
 • Směrnice o všeobecných pravidlech bezpečnosti a hygieny práce. 
 • Traumatologický plán a plán první pomoci organizace. 
 • Seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících, hygienických a desinfekčních prostředků
 • Seznam zakázaných prací ženám, těhotným ženám a mladistvým. 
 • Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi. 
 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • Vyhledání rizik včetně přijatých opatření k jejich eliminaci 
 • Návrh na kategorizaci prací
 • Periodické prověrky BOZP
Poradenství
 • Zjištění skutečného stavu BOZP a vypracování návrhů na opatření 
 • Zajištění měření pracovního prostředí ve smyslu zpracovávání návrhu na kategorizaci prací, zastupování klienta při jednání s nadřízenými orgány 
 • Šetření pracovních úrazů, zjišťování zdrojů a příčin, evidence, registrace, odesílání záznamů, návrhy na opatření
 • Doporučení a dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, bezpečnostních a výstražných tabulek 
 • Sledování legislativního vývoje a aktuální přenos do dokumentace organizace 
 • Účast a zastupování při kontrolách státních orgánů a institucí
Školení 
 • Vstupní školení zaměstnanců. 
 • Periodické školení zaměstnanců a školení na pracovišti všech profesí. 
 • Školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení. 
 • Školení zaměstnanců externích společností, působících na pracovišti klienta 
 • Vypracování dokumentace školení, včetně přezkoušení
Revize a kontroly technických zařízení
 • Zajištění revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení (elektrická, plynová, tlaková a zdvihací)
 • Zajištění revizí a kontrol elektrických spotřebičů během používání (ČSN 33 1600 ed. 2)
koučink, osobnostní  a manažerský rozvoj, teambuilding & outdoor training - to vše odborně s úsměvem, Tvorba webových stránek